Misgana

Misgana anno 2021

Siyane Deressa met een aantal kinderen in de straten van Jimma.

Hopelijk gaat het goed met jou en jouw familie. Wij met team Misgana hopen alvast dat de zomerperiode rust heeft gebracht na een lange periode van onzekerheid, verwarring en lang wachten. De hoop op de terugkeer naar een normaler leven krijgt stilaan concreet vorm. Daar kunnen we enkel verheugd over zijn.

Misgana vzw werkt sinds het begin nauw samen met de lokale NGO Misgana Orphan and Street Children Rehabilitation Association (MOSCRA) in Jimma. Zij staan ter plaatse strategisch en operationeel in voor de ondersteuning van 36 straat- en weeskinderen en dit in geregeld overleg met de Belgische vzw Misgana en het Ethiopische ministerie voor vrouwenzaken (MOWA).

Misgana vzw speelt vanuit België op die manier een belangrijke rol in de financiële ondersteuning van de kinderen die via MOSCRA worden geholpen op vlak van voeding, onderwijs, voorlichting en medische voorzieningen.

Mensen die via Misgana vzw in maandelijkse stortingen en/of eenmalige giften voorzien, zorgen er direct voor dat kinderen in Jimma een menswaardiger bestaan kunnen leiden via de operationele werking van MOSCRA.

Met de recente aanstelling van een nieuwe raad van bestuur binnen MOSCRA werd in december 2020 een nieuw operationeel jaarplan gepubliceerd waarmee ze haar ambities voor de toekomst concreet uiteen zette. We staan in deze nieuwsbrief kort stil bij dit plan en de eerste concrete verwezenlijkingen daarvan.

Raad van bestuur MOSCRA (vlnr.): dr. Biniyam Teheleku, prof. Ashenafi Woldemichael, dr. Miftah Seid, dr. Amsal Merga, Guteta Tiruneh (advocaat) en Esayas Kebede (expert ontwikkelingssamenwerking)

Operationeel plan MOSCRA 2021

Eén van de belangrijke ambities om impact te hebben, is het verminderen van het aantal straatkinderen in de Jimmaregio. Het gericht aanbieden van onderwijsmogelijkheden aan en het bevorderen van het welbevinden en de gezondheid van 36 kinderen zijn heel concrete doelstellingen om die impact te realiseren.

Ook wil men vanuit de MOSCRA-werking de inkomens van 18 pleegfamilies verhogen door hen te engageren voor en te begeleiden bij nieuwe activiteiten die bijkomende inkomsten kunnen genereren die het verschaffen van zorg aanzienlijk vergemakkelijken.

Tenslotte is er het niet onbelangrijke doel om de levensvaardigheden van de kinderen te verbeteren en hun zelfvertrouwen te vergroten met oog op maatschappelijke integratie vanaf de adolescentie.

Lokale partners

Een nieuw element in de werking ter plaatse is het inzetten op ontwikkeling van partnerschappen met lokale organisaties. Naast overheidsdiensten, de universiteit van Jimma en publieke en private ziekenhuizen, wordt ook gekeken naar samenwerkingsverbanden met scholen en andere NGO’s.
Een bijkomende doelstelling is het opstarten en uitbouwen van lokale fondsenwerving door het verspreiden van hun visie op verandering in de regio en het hierop afstemmen van hun communicatiestrategie.

Duurzaamheid

Tegemoetkomen aan de levensnoodzakelijke behoeften van de kinderen en hun directe omgeving is een prioritaire doelstelling. Daarop worden de gedoneerde middelen in de eerste plaats ingezet. Misgana en MOSCRA stellen bijkomend het belang van empowerment voorop. Om een duurzame ondersteuning en samenwerking na te streven, is het tegelijk nodig om de economische mogelijkheden en veerkracht van de gemeenschap die de kinderen opvangt, uit te bouwen.

Ondernemersvaardigheden aanscherpen bij de lokale gemeenschap is daarom één van de kernelementen in de duurzaamheidsaanpak van MOSCRA. Er worden trainingen georganiseerd waar mensen leren ondernemen in functie van de gemeenschap. Concrete projecten – zoals de aankoop van een graanmolen of de bouw van een school – worden op middellange termijn uitgestippeld om uiteindelijk te komen tot een oplossing waar iedereen wel bij vaart, met meer autonomie en een zelfvoorzienende aanpak die zich verder kan ontwikkelen.

Concrete initiatieven

De primaire hulp onder de vorm van voedselbedeling, onderwijsmateriaal en medische hulp blijft onverminderd de basis van onze werking ter plaatse. Alle kinddossiers kregen een update en er werd een voorlichtingssessie en open discussie georganiseerd voor jonge meisjes rond het gebruik van sanitaire hulpmiddelen.
Om zich beter te kunnen wapenen tegen de verleidingen van de huidige tijd (social media, alcohol- en drugmisbruik, economische tegenspoed,…) kwam een expert van SOS kinderdorpen langs om jongeren te motiveren en te sensibiliseren voor de gevolgen van de keuzes die ze maken. Deze trainingen in levensvaardigheden werden door de jongeren enorm gewaardeerd.

Ook de zorgverlenende omgeving van de kinderen kreeg via MOSCRA de kans een aantal trainingen te volgen. Iemand van de Family Guidance Association of Ethiopia (FGAE) kwam werken rond thema’s als contraceptie, familieplanning, opvoeding en gepaste kindzorg. Ook het rijzende probleem van baarmoederhalskanker werd hierbij onder de aandacht gebracht vanuit preventie en en het belang van geregelde medische controles.
Team Misgana zal vanuit België blijvend inzetten op het zoeken en vinden van financiële ondersteuning om een daadkrachtige werking in Jimma, Ethiopië te blijven uitbouwen. Steeds zal dit in dialoog met het plaatselijke MOSCRA-team gebeuren dat zich meer dan ooit geëngageerd en gemotiveerd toelegt op de maatschappelijke missie die ze hebben vooropgesteld.

Hoe doneren?

Ben je de werking van Misgana vzw België en MOSCRA Jimma genegen en wil je mee het verschil maken?

Dat kan eenvoudig door een maandelijkse storting te doen van bijvoorbeeld € 20 op het rekeningnummer van onze partner SOL vzw – BE11 7350 1646 6948 (BIC GEBABEBB) met de mededeling Project 490. Zij voorzien een fiscaal attest vanaf een gift van € 40 op jaarbasis.

Je kunt ook een eenmalige gift schenken via onze lokale rekening – BE09 0017 4769 3557 (BIC GEBABEBB).

Alle hulp is welkom om de kinderen in Jimma de kans te geven op een betere toekomst.

Hartelijke groeten,
Team Misgana

Facebooktwitter
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.